Kategorie produktů   

Naše firma se zabývá vývojem, výrobou a montáží řídících systémů pro čerpací jímky a řízení chodu čerpadel. Naše výrobky jsou certifikovány CE. Sestavujeme čerpací jímky z nejkvalitnějších komponentů. V oboru máme 25 let zkušeností a přes 30.000 realizací. Proto neexperimentujeme,  ale dodáváme nejvyšší kvalitu pro bezproblémovou dlouholetou funkčnost.  

INFORMACE O ELEKTROSMOGU

 
Ukázka měření u pracovního stolu dvěma různými přístroji, zatížení dosahuje kolem 200V/m!


Přístroje pro detekci elektrického pole, elektromagnetismu, VF záření, radiace, plynů CO, elektromagnetického pole země naleznete ZDE. 

Ochranné oděvy před účinky elektrického pole a VF záření naleznete ZDE.

Video ukazující účinnost stínící čepice před elektrosmogem ZDE. 
 


Elektrohyrsenzitivita u lidí  

 Elektrárny, rozvodny a transformační stanice, vedení vysokého a středního napětí, vysoce výkonné přívodní kabely - až po instalaci do našeho domu. Tato nízkonapěťová síť napájecích zdrojů generuje elektrické a elektromagnetické pole, a tudíž podstatnou část environmentálního elektromagnetického znečištění běžně označovaného jako elektrosmog. Všechna elektrická nebo elektronická zařízení generují elektrosmog. 

Mobilní telefony (GSM, WIFI, BLUETHOOT, LTE, 3G, 4G sítě) rádio a televizi (AM, FM vlny, DVB-T, DVB-T2, radary, vojenský dohledové systémy, přenos dat (WIFI, 3G, 4G, WIFI), rádiové relé, letadla atd. to vše jsou vysílače vyzařují elektromagnetické vlny: vysokofrekvenční elektrosmog, kterému se už nemůžeme vyhnout. Jsme právě na počátku vývoje, který vytváří stále více aplikací bezdrátové komunikace. Takže existují kromě mobilních telefonů a vnitřních antén, notebooků a počítačových sítí, které vysílají své informace bezdrátově. A téměř v každém jiném domě se používají bezdrátové telefony, které vyzařují nepřetržitě v okolních místnostech a budovách s impulsními mikrovlnami - i když se právě netelefonuje. Každé takové zařízení je homologováno dle příslušných zákonů a předpisů v rámci hraničních hodnot, ale nikdo už neřeší koktejl stávající zněkolika zařízení pracujících na různých frekvencích, tzn., že při splnění všech limitů na dané frekvenci na nás působí součet všech hodnot na různých frekvencích. 

Každý člověk je odlišný a reaguje jinak na vznik elektromagnetického stresu. V závislosti na intenzitě a trvání vyskytujících se frekvencí a modulací a z nich vyplývající jednotlivě kombinovaných účinků. Tato situace ztěžuje jasné prohlášení o důsledcích tohoto zvláštního zatížení.
V současné době je "elektrosmog" způsobený člověkem závažnou hrozbou pro veřejné zdraví. Toto neionizující elektromagnetické znečištění technického původu je obzvláště zákeřné tím, že se vyhýbá rozpoznatelnosti našich smyslů - okolnosti, které zahrnují spíše nedbalý přístup k vlastní ochraně. 
Elektrosmog - zátěž životního prostředí
Elektromagnetické pole (EMP) je přesně definováno fyzikálními veličinami:
 • intenzita elektrického pole E [V/m],
 • intenzita elektrického pole E udávaná v [dBμV/m] (např. v protokolech, které vystavuje ČTÚ),
 • hustota zářivého toku S [W/m2] (např. v protokolech, které vystavuje hygiena),
 • intenzita magnetického pole H [A/m],
 • magnetická indukce B [T] nebo [μT] ,
 • vlnová délka λ [m] nebo kmitočet f Hz] ,
 • měrná absorbovaná energie SAR [W/kg]1) ve vztahu k mobilním telefonům.
Další odborný termín je EMC, elektromagnetická kompatibilita, který je nutno znát ve vazbě na rušení a kontrolu odolnosti elektronických přístrojů. Většina lidí se nezabývá tím, aby zkoumala jednotlivé zdroje záření, které mohou vytvářet elektrická či magnetická pole NF nebo VF elektromagnetická pole.

Celosvětově se pro stále se zvyšující úroveň elektromagnetického pozadí ujal termín elektrosmog, který se stal obecným pojmem, pod nímž se rozumí postupné enormní zatěžování člověka výše popsanými zdroji záření, na které nebyl po staletí zvyklý. Odborníci tento termín neradi slyší (raději používají termín znečišťování prostředí elektromagnetickým polem, analogicky jako světelné znečišťování). Občané ale chtějí vědět, co na ně působí, o jakou energii jde, co je ohrožuje a jak. Jedná se prakticky o stejný problém EMP, je však vztahován ke konkrétnímu životnímu prostředí.

V naší nabídce naleznete přístroj pro osobní ochranu, kterým si můžete sami detekovat vlastní prostředí, nebo vám můžeme nabídnout měření profesionálními přístroji s certifikací a kalibrací, kde je výstup daný počítačo

Na základě vědecké konference v Salcburku z roku 2000 (rezoluci podepsalo 20 vědců z jedenácti zemí) limity:   

• VF elektromagnetické pole (1 MHz - 3 GHz).. 0,0955 W/m2 (0,6 V/m)
• NF magnetické střídavé pole .. 0,2 µT = 200 nT = 2 mG
• NF elektrické střídavé pole 3 V/m
 

 Účinky elektromagnetického pole na lidský organismus

Datum: 10.11.2015 | Autor: Ing. Ivo Novák, MBA | Zdroj: Elektroinstalatér 

Článek si klade za cíl seznámit čtenáře se základními otázkami účinků elektromagnetického pole (EMP) na člověka, s rozdílným hodnocením zdravotních rizik legislativou a různými skupinami odborníků a s neřešenými problémy nesouladu mezi EMC a zdravotními limity. V úvodu do této složité problematiky uvedu používané fyzikální jednotky, základní pojmy související s neionizujícím zářením a platnou legislativu.

Úvod

Ing. Jaroslav Novák
Ing. Ivo Novák, MBA

Od začátku 20. století je používáno mnoho elektrotechnických a elektronických zařízení, která od základů změnila náš životní styl. V posledních dvaceti letech došlo navíc k enormnímu nárůstu využívání bezdrátové komunikace jako nikdy v historii. Od zavedení rozhlasového vysílání v roce 1923 a televizního vysílání v roce 1953, kde na území ČR bylo několik vysílačů s větším výkonem 10–1000 KW, většinou mimo velká města, máme nyní vysílače s výkony 10 W až 70 W, zato v počtech desetitisíců a další vysílače s nízkými výkony od 0,1 W do 1 W, skoro v každé domácnosti. Většina těchto zdrojů záření je stále zapnuta a působí na nás nepřetržitě 24 hodin. Jsme si vědomi, v jakém prostředí žijeme, když toto záření není vidět ani slyšet? Jaké jsou jeho účinky na lidský organismus?

Podíváme-li se do nedávné historie na lékařské závěry a doporučení, odhalíme několik podstatných omylů jako například doporučování kouření, používání azbestu a využívání DDT. Ještě v roce 1949 někteří američtí lékaři dokonce propagovali kouření pro zdraví jako např. filmová reklama z USA z roku 1949 „Doctors recommend smoking“, která je dostupná na youtube.com. Účinky kouření hodnotíme dnes negativně a nikdo nepochybuje o jeho škodlivosti, přestože se tyto účinky mohou projevit se zpožděním mnoha let.

Obrázek 1 – Vysílače ve městě
Obrázek 1 – Vysílače ve městě

Současné oficiální zdravotní limity pro neionizující záření jsou stanoveny na základě pouze jejich tepelných účinků na živý organismus, podle doporučení komise ICNIRP z roku 1999 (doporučení Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP). Případné netepelné a dlouhodobé biologické účinky, které se mohou projevit v podlimitních intenzitách EMP, nejsou v současných platných předpisech Ministerstva zdravotnictví zohledněny.

Naproti tomu Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny (IARC), který je součástí Světové zdravotnické organizace (WHO), zařadil na zasedání monografické pracovní skupiny 31 vědců ze 14 států, které se konalo 24.–31. května 2011 ve francouzském Lyonu, elektromagnetická pole mezi možné lidské karcinogeny (klasifikační skupina 2B) [1].

Není proto od věci se s problematikou EMP seznámit, aby si čtenář udělal vlastní názor, použil doporučení předběžné opatrnosti s ohledem na možné budoucí změny v oficiálních lékařských a vědeckých zprávách a doporučeních.

Co je elektromagnetické pole

Obrázek 2 – EMP, jeho složky a vlnová délka
Obrázek 2 – EMP, jeho složky a vlnová délka

EMP jako záření je charakterizováno vlnovou délkou, frekvencí a intenzitou magnetického a elektrického pole. Má vlnově korpuskulární charakter, chová se tedy jako vlnění i jako hmotné částice. Vztah mezi frekvencí a vlnovou délkou určuje vzorec vzorec1 , který říká, že čím je vyšší frekvence f pole, tím je menší jeho vlnová délka λ, přičemž c je rychlost světla. Pole jako záření má elektrické a magnetické složky a vektory těchto složek jsou na sebe kolmé. Na obrázku 2 je znázorněna vlnová délka pole, jeho magnetické a elektrické složky a má mimo vlnový i korpuskulární/částicový charakter.

Obrázek 3 – Spektrum elektromagnetických vln
Obrázek 3 – Spektrum elektromagnetických vln

Celé spektrum EMP lze vyjádřit pomocí vlnové délky nebo pomocí frekvence a rozděluje se na neionizující a ionizující záření. Na obrázku 3 je uvedeno spektrum vln EMP, jejich použití a výskyt.

Ionizující záření

Ionizující záření má okamžité destruktivní účinky na lidský organismus (DNA) a nachází se na nižších vlnových délkách než je viditelné světlo a ultrafialové záření. Jedná se o rentgenové záření a záření gama, jehož velikost vlny je menší 10 nm. Délka vlny je srovnatelná s mikroskopickými částicemi hmoty a nabourává jejich chemické vazby. U tohoto druhu záření se nepochybuje o jeho zhoubných účincích na lidský organismus.

 

Neionizující EM pole a zdroje záření

Každé zapnuté elektrické zařízení spotřebovávající elektrickou energii vyzařuje EMP. Vyzařování se liší intenzitou a frekvencí podle konstrukce daného zařízení. Pro základní orientaci ve výskytu a použití nám pomůže obrázek 3 – spektrum EMP. Na ose x je vyjádřena frekvence EMP, která se směrem doprava zvyšuje. Jsou zde uvedeny příklady zařízení pro průmyslové a privátní využití, od elektrických motorů, rozvodů elektrické energie přes radiové a televizní vysílání, dále mobilní telefony až po optické lasery a opalovací lampy v soláriích.

Obrázek 4 – Spektrum EMP
Obrázek 4 – Spektrum EMP

Neionizující záření zahrnuje EMP s frekvencí od 0 do 300 GHz a patří sem i infračervené záření, viditelné světlo a ultrafialové záření.

NF a VF zdroje záření

Technicky se pro přenos informací v radiotechnice využívá převážně pásmo do 10 GHz, které můžeme rozdělit na nízkofrekvenční (NF) a vysokofrekvenční (VF).

Za NF zdroje záření považujeme frekvence od 0–100 kHz. Toto pole se vyskytuje všude tam, kde dochází k přenosu elektrické energie, jako jsou rozvodná dálková vedení nebo domácí elektrické rozvody. Pole působí do určité vzdálenosti od vodičů a klesá se čtvercem vzdálenosti od nich. Zde se rozlišují dvě složky: magnetická indukce B v jednotkách [T] a intenzita elektrického pole E [V/m] a každá se měří v jiných jednotkách. U nízkých frekvencí se měří obě složky, převažují účinky magnetické, a jak se frekvence EMP zvyšuje, magnetický účinek slábne a zůstává pouze účinek elektrický [V/m].

Za VF zdroje záření považujeme frekvence od 100 KHz do 10 GHz, ty jsou využívány za účelem přenosu informací. Jedná se o bezdrátové technologie, jejichž rozvoj se v posledních letech překotně zvýšil. Zde se měří jen jedna složka, intenzita E [V/m] nebo hustota zářivého toku S [W/m2]. Pro přehlednost uvádím tabulku těchto základních veličin.

Fyzikální jednotky

Odborné studie, měřící protokoly a zákony uvádějí různé fyzikální veličiny a je nesnadné se jednoduše orientovat a přepočítávat jejich hodnoty k doporučeným limitům.

Obrázek 5 – Základní fyzikální veličiny EM pole
Fyzikální veličinaJednotky
Intenzita elektrického poleE [V/m]
Hustota zářivého tokuS [W/m2]
Intenzita magnetického tokuH [A/m]
Magnetická indukceB [T], B [µT]
Měrná absorbovaná energie SARE [W/kg]
Vlnová délkaλ [m]

Elektromagnetické znečištění – terminologie

Pro laika je také nepřehledné se také orientovat v termínech a pojmech jako neionizující záření, elektrosmog, znečištění životního prostředí a EM pozadí. Pojem elektrosmog je zpochybňován některými pracovníky SZÚ, kteří tvrdí, že ve vědecké a odborné literatuře se s tímto termínem nelze setkat, přestože se celosvětově vžil a používá se. Správný termín by měl být elektromagnetické znečištění životního prostředí. Termín elektrosmog používáme ve vztahu k životnímu prostředí stejně jako pojem elektromagnetické pozadí. Elektromagnetické znečištění je uměle vytvořené elektromagnetické pole činností člověka, které vyzařují všechna elektrická zařízení v činnosti, především vysílače mobilních a datových operátorů, televizního a rozhlasového vysílání, vedení vysokého napětí VN, trafostanice, ale také veškeré elektrospotřebiče v domácnosti jako jsou mobilní telefony, elektrické či indukční vařiče, televizory, počítače, wifi zařízení a další.

Biologické účinky EM vln a jejich mechanismus

Zásadně existují dva druhy vlivů, tepelné a netepelné. Netepelné účinky nelze oddělit od tepelných, které převažují při velkých intenzitách a závisí na předané energii. Tepelné účinky výrazně rostou se stoupající frekvencí a jsou nejzávažnější v pásmu mikrovln. Vzhledem k malé hloubce vniku mikrovln, dané jejich velkým útlumem v tkáních, jsou nejvíce ohroženy oči a u mužů pohlavní orgány. Netepelné efekty jsou určeny převážně okamžitou amplitudou VF záření. Jejich význam stoupá při opakovaném ozařování poměrně malými intenzitami, zvláště pak při ozařování pulzními poli, při nichž je celkový předaný výkon poměrně malý, ale okamžitá amplituda značně velká. Za této situace začínají převládat netepelné efekty nad tepelnými. Řada vědců se již v minulém století věnovala studiu kmitočtové závislosti biologických účinků. Pokud jde o tepelné účinky, je jejich závislost dána již tím, že se elektrické vlastnosti jednotlivých tkání mění s kmitočtem záření. Kmitočty pro maximální ohřev lidského těla leží v pásmu velmi krátkých a centimetrových vln. Obecně lze říci, že s rostoucím kmitočtem stoupá ohřev tkáně.

Daleko významnější než kmitočtová závislost je vliv různého charakteru vyzařovaného signálu. Ten může být buď nemodulovaný, pak je pole nepřetržité s konstantní amplitudou, nebo modulovaný. Hraničním případem amplitudového modulovaného signálu je pulzní modulace. Dnes je již i v praxi dokázáno, že větší biologická aktivita je způsobena netepelnými účinky EMP v pulzním režimu. Tento poznatek je dnes paradoxně využíván v medicínské oblasti jako je např. VF pulzní elektromagnetoterapie, kde účinky VF polí jsou řízeně využívány k léčebným účinkům při přesně stanovených dávkách a době ozáření.

Nejméně sporným a nejlépe měřitelným efektem při pohlcováním energie v biologickém materiálu je jeho ohřev. Zkoumány byly vlivy na oči, nervovou soustavu (pomocí EEG). Vedle očí a nervové soustavy jsou k VF polím nejcitlivější pohlavní orgány. Periodické ozařování určité intenzity vede ke změnám oběhového systému. Při změně průtoku krve se mění krevní tlak, také dochází ke změně tepové frekvence. Další oblastí je krevní obraz, kde dochází ke změnám jak v bílém, tak v červeném krevním obrazu. Vědci sledovali vliv záření také na ledviny, nadledviny a játra, kde pozorovali snížení filtrace v ledvinových kanálcích. U lidí pracujících ve VF polích, zvláště u žen, bylo zaznamenáno zvětšení štítné žlázy.

Elektrohypersenzitivita (EHS)

Je nutné zmínit, že již od 60. let minulého století jsou sledovány subjektivní potíže lidí, dnes se tento fenomén označuje jako přecitlivělost na elektromagnetické pole (EHS elektrohypersenzitivita). Postižení lidé uvádějí nespecifické zdravotní symptomy, stěžují si na bolesti hlavy, na oči spojené se slzením, na únavu spojenou s celkovou slabostí a závratě při delším stání. V noci mají neklidný a povrchní spánek, jsou ospalí ve dne. Tito lidé mají proměnlivou náladu, jsou mnohdy podráždění, až nesnášenliví. Projevují se u nich hypochondrické reakce a mají pocit strachu. Někdy pociťují nervové napětí, nebo naopak duševní skleslost, spojenou s útlumem intelektuálních funkcí, hlavně snížením paměti. Dále se projevuje neschopnost rozhodování či obtíže ve sféře pohlavního života. Pokud jde o závislost vlivu VF pole na pohlaví, jsou ženy obecně citlivější na tento faktor než muži. Uvádím jen ty biologické účinky, které jsou ověřeny dalšími studiemi. Existuje obrovské množství informací a zpráv, které popisují účinky elektromagnetických polí v souvislosti s konkrétním onemocněním. Nejvíce je diskutována rakovina mozku.

Někdy bývá tento jev dáván do souvislosti s přecitlivělostí k různým látkám v životním prostředí. Zatím tento syndrom nebyl spolehlivé rozřešen, i když oficiální orgány tvrdí opak a neoprávněně zařazují tyto postižené do kategorie psychiatrických (psychosomatických) pacientů. Lze říci, že výzkum na tomto poli je stále nedostatečný.

Mechanismus účinků

Vědci se nemohou dohodnout na jednotném výkladu jak na biologických účincích elektromagnetických polí, tak i v oblasti EHS. Dokonce netepelné účinky byly vyloučeny při posuzování zdravotních rizik, což je v protikladu s dokumenty, které v roce 1992 publikoval SZÚ, Centrum hygieny práce a nemocí z povolání [2].

Obrázek 6 – Mechanismus dílčích účinků radiových vln
Obrázek 6 – Mechanismus dílčích účinků radiových vln

V dnešní době, kdy mnohdy převládají ekonomické zájmy nad zdravotními, jsou některé zásadní otázky prezentovány zcela protikladně. Příklad: Zastánci doporučení komise ICNIRP tvrdí, že vysoké limity nás všude dostatečně chrání a že jsou naprosto bezpečné. Naproti tomu skupina předních mezinárodních vědců na své londýnské konferenci z roku 2007 uvádí, že jsou zastaralé a naprosto irelevantní [3]. Laik neví, komu má věřit.

Přiložený graf vyjadřující mechanismus účinků radiových vln, který můžeme i dnes považovat za objektivní, i když byl vypracován již v 60. letech minulého století pracovníky SZÚ Praha [4]. Tato vědecká práce byla publikována v USA a je pro nás inspirativní i dnes.

V současné době se mechanismem netepelných účinků zabývá např. Joseph Friedman et al. z Weizmannova vědeckého institutu v Izraeli [5].

Hodnocení zdravotních rizik podle platné legislativy

V České republice jsou zdravotní limity pro EMP zavedeny nařízením vlády č. 1/2008 Sb., v platném znění. ČR tyto limity převzala v roce 2000 z doporučení Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP). Tyto limity byly v roce 1999 Radou Evropy doporučeny všem státům Evropské Unie. Níže je uvedena tabulka zdravotních limitů podle dnes platné legislativy, vl. nařízení č. 1/2008, kde E je intenzita elektrického pole a S hustota zářivého toku.

Obrázek 7 – Tabulka limitních hodnot
Frekvence EMP
[MHz]
Limitní hodnoty E
[V/m]
Vyhláška MZČR č. 408/1990 Sb.
Limitní hodnoty E
[V/m]
Vládní nařízení č. 1/2008
Referenční hodnota S
[W/m2]
Poznámka
1–4004,3282,07Limit pevný
4004,327,52,07Limit vypočten
9004,341,254,5Limit vypočten
1 8004,358,349Limit vypočten
2 6004,361,4910Limit pevný
10 0004,361,4910Limit pevný

Podle dnes platných zdravotních limitů je bezpečné instalovat vysílač mobilní sítě s frekvencí 1800 MHz a vyzářeným směrovým výkonem 40 W do vzdálenosti několika metrů (2,5 m) od bytu nebo domu (bod č. 2 na obrázku 9). Podle vyhlášky MZČR č. 408/1990 Sb. platné do roku 2000 by byla tato vzdálenost 33 m (bod č. 3 na obrázku 9). Pokud použijeme zdravotně preventivní limity podle principu předběžné opatrnosti (např. tzv. Salcburský limit nebo Bioiniciative.org), kde E = 0,6 V/m, vzdálenost by měla být 220 m (bod č. 4 na obrázku 9). Pro kontrolní výpočet použijeme vzorec s hodnotami v tabulce níže.

Obrázek 8 – Vzorec a tabulka hodnot
Výkon P[W]40
Zisk antény G[dBi]17
Vzdálenost r[m]2,5
Intenzita E[V/m]57,13
vzorec 2 
 
 
Obrázek 9 – Intenzita EMP vysílače v závislosti na vzdálenosti
Obrázek 9 – Intenzita EMP vysílače v závislosti na vzdálenosti

Intenzita záření EMP se snižuje se čtvercem vzdálenosti, jak dokládá graf intenzity E elektrického pole vysílače v závislosti na vzdálenosti od antény. Největší změna intenzity nastává právě pro vzdálenost od 2,5 do 50 m pro výkony vysílačů 10 W až 70 W.

Výsledky teoretického výpočtu byly ověřeny měřením s přístrojem TM-195, který je vybaven všesměrovou (isotropickou) anténou, a je určen pro širokopásmové měření rozsahu od 50 MHz až do 3,5 GHz. Na některých místech v ulicích Prahy a Brna byly naměřeny i hodnoty intenzity elektrického pole v jednotkách V/m. Měření provedená v Bratislavě tyto hodnoty potvrzují (jako např. mapy expozice na http://www.voxo.eu/elektrosmog).

Z uvedeného vyplývá, že hodnota E = 0,6 V/m respektující princip předběžné opatrnosti se nedá v budoucnu zajistit, pokud v okolí vašeho domu napočítáte 10 i více základnových stanic do vzdálenosti 250–300 m. Pozorný čtenář si může orientačně vypočítat, kolik základnových stanic by teoreticky mohl mít kolem svého bydliště, aby oficiální limity 41–61 V/m mohly být naplněny. Upozorňuji, že intenzity E se nesčítají aritmeticky, ale vektorově.

Čtenář si může také položit otázky, podle jakých kritérií byly stanoveny původní limity do roku 2000 a nové limity v současnosti platné. Proč např. v Polsku, Itálii nebo Švýcarsku a Lucembursku jsou stále platné původní limity do 6 V/m? Proč byly v roce 2000 skokově 10× navýšeny referenční hodnoty?

Provádíme-li měření intenzity E v terénu, nikde nenaměříme tyto vysoké hodnoty, ty naměříme jen ve dvou případech, 2–5 m od antény vysílače, a korelují u hlavy v blízkosti vysílajícího mobilu. Nebyl toto hlavní důvod uvolnění limitů? Další otázkou je, proč k této změně muselo dojít, když bezdrátový telekomunikační provoz se realizuje na úrovních µV/m nebo mV/m?

Klinické ověřování, kazuistika

Odvozování zdravotních limitů od měření teploty a SAR1 na neživém modelu „fantomové hlavě“ (hlava se nahradí tekutým roztokem) se jeví značně technokratické, protože skutečná složitá skladba různých tkání s odlišnými charakteristikami vodivosti je nahrazena pouhým tekutým roztokem. Jsou tepelné účinky při vědomí složitosti lidského organizmu skutečně jediné možné? Proč se nepoužívají standardní metody zavedené ve zdravotnictví jako je klinické ověřování, epidemiologické průzkumy, kazuistika? Příklad: příslušníci rodiny Švarcovy v Praze mají problémy se štítnou žlázou, pozitivní lékařský nález v příčinné souvislosti se základnovou stanicí GSM. Po odstěhování z inkriminovaného místa jsou nálezy negativní.

Doporučení preventivních limitů založené na předběžné opatrnosti

Kritická skupina vědců má za to, že výši limitů je třeba založit na principu předběžné opatrnosti. Jako příklad rozdílu mezi oficiálními limity a doporučeními kritických vědeckých skupin lze uvést tzv. Salcburská doporučení a limity stanovené Bioinitiative Group.

V červnu roku 2000 se v Salcburku konala mezinárodní vědecká konference nazvaná Situování mobilních vysílačů [6]. Účastníci konference přijali tzv. Salcburskou rezoluci, v níž doporučují považovat za bezpečnou hodnotu hustoty zářivého toku 1 mW/m2 pro vysokofrekvenční modulovaný pulzní signál. Tato hodnota odpovídá intenzitě E = 0,6 V/m.

Rezoluci podepsalo 20 vědců z jedenácti zemí.

Bioinitiative Group

Mezinárodní skupina dvaceti vědců a odborníků na veřejnou politiku ochrany zdraví (USA, Švédsko, VB, Rakousko), sdružená ve výzkumném sdružení „Bioinitiative“, zveřejnila v srpnu 2007 a 2012 odbornou zprávu o vlivu elektromagnetických polí (EMP) na zdraví pod názvem „BioInitiative: A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF)“ (Zdůvodnění biologicky založených obecných expozičních standardů pro NF a VF EMP) [7]. Zpráva vyjadřuje závažné pochyby, týkající se bezpečnosti dnes platných limitů pro ochranu před EMP, a provádí přehled vědecké literatury dokládající řadu netepelných účinků EMP, které nejsou brány oficiálně v potaz.

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) a zdravotními limity

Jaký je vztah mezi limity pro elektromagnetickou odolnost (EMC) a zdravotními (referenčními) limity dle nařízení vlády č. 1/2008? Nutno zdůraznit, že limity pro EMC se týkají elektrotechnických zařízení, jsou odvozeny od mezinárodního doporučení CISPR a jsou promítnuty do technických norem. Na druhou stranu pro hygieniky je „svaté“ doporučeni ICNIRP, které je zakotveno v uvedeném nařízení vlády.

Stalo se ale to, že současné limity EMC jsou mnohem přísnější než hygienické limity pro člověka, který se pohybuje ve stejném prostředí. Konkrétně odolnost elektronických přístrojů pro domácnosti je 3 V/m a pro průmyslové podniky 10 V/m dle níže uvedených norem řady ČSN EN 60 a 61. Zdravotní limity jsou uvedeny v tabulce na obrázku 7 a pohybují se od 28 V/m až do 61 V/m. Někteří odborníci upozorňují, že nás chrání před neionizujícím zářením více technické normy než zdravotní limity.

Odborníci na EMC uvádějí, že technické normy na měření emisí a testování odolnosti vychází z doporučení Výboru pro rádiovou interferenci – CISPR 16 (Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques), který vznikl v 60. letech pro ochranu před rušením rádiového a televizního vysílání, a jeho doporučení byla promítnuta do norem EN a ČSN EN, předepisují velmi striktně prostředí, parametry přístrojů, resp. měřících a testovacích soustav. Výsledky těchto měření nemohou být použity pro popis chování biologických subjektů, i když se jedná o stejné elektromagnetické pole. Proto nemůžeme zatím srovnávat technické normy EMC s hygienickými.

Hygienici se odvolávají na odst. 10 přílohy č. 3 nařízení vlády č. 480/2000 Sb., v kterém se výslovně upozorňuje na to, že i při dodržení stanovených referenčních úrovní nelze vyloučit ovlivnění některých elektronických zařízení implantovaných do těla, například kardiostimulátorů, protéz obsahujících feromagnetické látky a podobně. V tomto případě jde o působení elektrického nebo magnetického pole či elektromagnetického záření na elektronický přístroj a nikoli na osobu. Vyloučení vzájemného ovlivňování elektrotechnických zařízení je záležitostí EMC a nesouvisí se stanovením hygienických limitů.

Neřešené otázky

Obě uvedená stanoviska nepočítají s tím, že žijeme v době, kdy se zaváděním chytrých sítí se počítá s přímým propojením s lidským tělem, a u aplikací ve zdravotnictví dokonce s komunikací s voperovanými implantáty (mikročipy), které budou sloužit nejen k diagnostice, terapii, monitorování a řízení životně důležitých funkcí. Příklad tohoto legislativního nesouladu: Člověk (pacient) zemře, protože jeho citlivý elektronický přístroj (implantát/ čip) byl rušen silným EMP, přestal pracovat a prokáže se, že zemřel z tohoto důvodu. Ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienik budou tvrdit, že zdravotní limit 61 V/m nebyl překročen. Zodpovědnost se přenese na dodavatele implantátů a ten se bude hájit, že přístroj byl schválen, má certifikát, splňuje shodu a požadavky na EMC. Soudní spory se potáhnou roky.

Závěr

V článku jsou popsány základní charakteristiky neionizujícího záření, čtenář je uveden do složité problematiky biologických účinků EMP včetně platné legislativy. Jsou popsány rozdílné pohledy na hodnocení zdravotních rizik oficiálními (státními) orgány obhajujícími zdravotní bezpečnost platných limitů a některými kritickými vědeckými skupinami, které upozorňují na dosud nevyjasněná rizika netepelných účinků a nedostatečnost preventivních přístupů k problematice. To představuje jádro současné rozporuplné situace v daném oboru. S tím souvisí možná budoucí úskalí při neřešení nesouladu mezi předpisy pro EMC a zdravotními limity. Informace uvedené v tomto článku nemusí souhlasit s oficiálními stanovisky státních orgánů, protože vycházím z vlastních zkušeností a i ze studií nezávislých vědců.

Použitá literatura

 • [1] WHO, IARC. Možná karcinogenita radiofrekvenčních elektromagnetických polí, Carcinogenicity of radiofrequency electromagnetic fields, http://www.thelancet.com. 2011.
 • [2] Hana Pafková, Jiří Jeřábek. Biologické účinky elektromagnetických polí, Kritický přehled se zaměřením na možná zdravotní rizika u expozice pracovníků a obyvatelstva, Souborné referáty. 1992.
 • [3] Londýnská rezolutce vědců. Platné limity dle ICNRT jsou „zastaralé“. Tisková zpráva. http://1elektrosmog.pise.cz. 3. 12. 2007
 • [4] Karel Marha, Jan Musil, Hana Tuhá. Elektromagnetické pole a životní prostředí. 1968.
 • [5] Joseph Friedman, et al.. Biochemický mechanismus působení mobilů, Mechanism of short-term ERK activation by electromagnetic fields at mobile phone frequencies", Biochemical Journal (2007) 405, 559–568. Zdroj: http://1elektrosmog.pise.cz/. 2007.
 • [6] Internationale Konferenz Salzburg. Situování mobilních vysílačů, http://www.salzburg.gv.at/celltower. 2000.
 • [7] BioIniociative group. BioIniociative group, http://www.bioinitiative.org. 2012.

Poznámka

1 V souvislosti s mobilními telefony byl zaveden SAR = měrný absorbovaný výkon ve W/kg. Watt na kilogram tělesné váhy udává, kolik elektromagnetického záření, vyzařovaného mobilem, je pohlceno hlavou a přeměněno v teplo. Současná maximální povolená hodnota je 2 W/kg. Při tom se však nerozlišuje mezi hlavou dítěte a dospělého člověka. SAR není přímo měřitelný, je to záležitost laboratorních měření na fantomové hlavě, ve které je roztok simulující vlastnosti mozku ve složení 28 % destilované vody, 70 % glykolu a 2 % soli. Kontrolu tohoto parametru v terénních podmínkách nelze provádět. Proto se řada nezávislých odborníků shoduje na tom, že mezní hodnota SAR 2 W/kg je účelově stanovena a nemá nic společného s péčí o lidské zdraví. ... Zpět

 

Hodnotit:  

Datum: 10.11.2015
Autor: Ing. Ivo Novák, MBA

Elektromagnetické pole a zdravotní rizika (I)

Datum: 28.1.2004 | Autor: Ing. Jaroslav Novák | Zdroj: Elektroinstalatér 5/2003 

Na začátku 21. století jsme svědky nevídaného nárůstu umělých zdrojů elektromagnetického pole (EMP) v souvislosti s bouřlivým rozvojem informačních bezdrátových technologií. Dnes se dokonce hovoří o "bezdrátové revoluci", která činí náš život bohatší a pohodlnější, ale má i svá negativa, která si zatím nepřipouštíme.

V článku se upozorňuje na možná zdravotní rizika, analyzují se rozdílná stanoviska vědců, kteří se nemohou dohodnout na bezpečných limitech. Z analýzy konkrétního příkladu VKV-FM vysílače je zřejmá nekompatibilita, respektive neharmonizace zákonů se zjištěním, že zdravotní limity jsou nastaveny podle potřeb mobilní komunikace. V závěru se upozorňuje na nepříznivý vývoj. Stát postupně ztrácí možnost kontroly či regulace nelineárního růstu EMP a zákonitě si tak připravuje zdravotní a ekologické problémy, které bude muset za několik let s velkými finančními náklady řešit. (Analogie s kouřením.)

 

Úvod
Expozice EMP není nový fenomén, i když před příchodem průmyslové revoluce byly zdroje expozice omezeny pouze na přírodní elektromagnetické záření, přičemž světlo je jeho nejznámější formou. V průběhu 20. století jsme si v důsledku stoupající poptávky spotřeby elektřiny a technologického pokroku vyrobili velké množství umělých zdrojů záření. V konečném důsledku je každý vystaven expozici EMP jak doma, tak i v zaměstnání. A to: stejnosměrným elektrickým a magnetickým polem, střídavým nízkofrekvenčním elektrickým a magnetickým polem a vysokofrekvenčním polem, kterým se budeme podrobně zabývat. Zdrojem je výroba a přenos elektrické energie, používání domácích elektrických přístrojů, telekomunikace, rozhlasové a televizní vysílání.

Na začátku 21. století využíváme celé spektrum elektromagnetických vln (viz tab. 1). Radiové vlny, optické záření, Roentgenovo záření, gama záření a kosmické záření. Pásmo optického záření dále rozdělujeme na infračervené záření (IR), světlo (VIS) a ultrafialové záření (UV). Spektrum elektromagnetických vln se využívá nejen v technických oborech, ale i v medicíně a dnes zaznamenáváme obrovský rozvoj ve zbraňových systémech. Na jedné straně tento vývoj dělá náš život bohatším, bezpečnějším a snadnějším. Na druhé straně je veřejnost často zneklidňována a v některých případech má i strach z trvalé expozice EMP (jako např. z antén základnových stanic GSM a vysílačů VKV, které se nyní povolují stavět i v husté zástavbě měst).

 

vlnová délkadruh záření
1 - 15 kmdlouhé vlny DVradiové vlny
podrobný rozpis využití radiových
vln je uveden v Národní kmitočtové
tabulce od ČTÚ
200 - 700 mstřední vlny SV
2 - 100 mkrátké vlny VKV
0,1 - 2 mdecimetrové UKV (mikrovlny)
1 - 100 mmcentimetrové, milimetrové (mikrovlny)
10 - 1000 μminfračervené (tepelné záření) IRoptické záření
750 - 10 000 nminfračervené IR
350 - 750 nmviditelné VIS
100 - 350 nmultrafialové UV
1 - 100 nmměkkézáření X (Roentgenovo)
0,01 - 1 nmtvrdé
měkkézáření gama
10-4 - 0,01 nmtvrdé
10-14 mpenetrační (elektromagnetická složka kosmického záření) 
Tabulka 1 - Spektrum elektromagnetických vln, rozdělení podle vlnových délek

 

Pro ochranu obyvatel před expozicí EMP se vědci nemohou dohodnout na bezpečných limitech. Někteří tvrdě prosazují za základ stupně bezpečnosti tepelné účinky EMP s vyšší výkonovou hustotou, zatímco jejich odpůrci, kteří mají zkušenosti jak ze zdravotnictví, tak z VF elektrotechniky, vycházejí z možných rizik i netepelných účinků, čili z dlouhodobého působení EMP slabší intenzity na lidský organismus. Pro úplnost uvádím, že od roku 1990 do roku 2000 platila v ČR:
 • vyhláška MZ ČR č. 408/1990 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření, která brala v úvahu netepelné účinky;
 • od roku 2000 platí nařízení vlády č. 480/2000 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, které připouští tepelné účinky, a autoři se odvolávají na doporučení Rady Evropy, které bylo u nás beze změn převzato jako zákon, i když existují státy, které toto doporučení neakceptovaly. (Mezi oponenty patří například Itálie, Švýcarsko a Polsko).
 
Světová zdravotnická organizace WHO nabádá, aby byla veřejnost objektivně informována o možných rizicích spojených s expozicí EMP. V ČR podávají sdělovací prostředky nevyvážené informace, nevysvětlí podstatu problému. Zaměřují se jen na mobilní telefony a ostatních zdrojů záření EMP si nevšímají.


Elektrosmog - zátěž životního prostředí
Elektromagnetické pole (EMP) je přesně definováno fyzikálními veličinami:
 • intenzita elektrického pole E [V/m],
 • intenzita elektrického pole E udávaná v [dBμV/m] (např. v protokolech, které vystavuje ČTÚ),
 • hustota zářivého toku S [W/m2] (např. v protokolech, které vystavuje hygiena),
 • intenzita magnetického pole H [A/m],
 • magnetická indukce B [T] nebo [μT] ,
 • vlnová délka λ [m] nebo kmitočet f Hz] ,
 • měrná absorbovaná energie SAR [W/kg]1) ve vztahu k mobilním telefonům.
Další odborný termín je EMC, elektromagnetická kompatibilita, který je nutno znát ve vazbě na rušení a kontrolu odolnosti elektronických přístrojů. Většina lidí se nezabývá tím, aby zkoumala jednotlivé zdroje záření, které mohou vytvářet elektrická či magnetická pole NF nebo VF elektromagnetická pole.

Celosvětově se pro stále se zvyšující úroveň elektromagnetického pozadí ujal termín elektrosmog, který se stal obecným pojmem, pod nímž se rozumí postupné enormní zatěžování člověka výše popsanými zdroji záření, na které nebyl po staletí zvyklý. Odborníci tento termín neradi slyší (raději používají termín znečišťování prostředí elektromagnetickým polem, analogicky jako světelné znečišťování). Občané ale chtějí vědět, co na ně působí, o jakou energii jde, co je ohrožuje a jak. Jedná se prakticky o stejný problém EMP, je však vztahován ke konkrétnímu životnímu prostředí.

Pokud si chcete udělat představu o elektrosmogu, doporučuji vám provést:
a) Soupis všech zdrojů záření, které máte v bytě nebo na pracovišti. (Např. televizory, rozhlasové přijímače, mobilní telefony, počítače, mobilní Internet, mikrovlnné trouby, zabezpečovací systém, různé dálkové ovladače, osobní identifikátory, pokud máte děti či vnuky, pak hračky s bezdrátovým ovládáním, všechny elektrické domácí spotřebiče, elektrické sporáky, ledničky, mrazničky, myčky atd...). Dále musíte prověřit, zda nejste trvale exponováni základnovými stanicemi GSM nebo vysílači VKV, jak daleko od vašeho domu vede vn, trafostanice či rozvodné silové sítě.

b) Jako druhý krok doporučuji provést měření, a to tak, že postupně zapínáte jednotlivé přístroje v bytě nebo na pracovišti a zjišťujete, který přístroj nejvíce vyzařuje. (Mobilní telefon, mikrovlnná trouba). V případě, že se vám současně podaří zapnout všechny přístroje, zjistíte maximální hodnotu elektrosmogu u vás. Takovéto měření je možno provést přímo ze zákona (certifikovaně) v případě, že někdo má zdravotní problémy. Žádost se pak podává na příslušnou hygienickou stanici.

V případě podezření z rušení rozhlasového či televizního příjmu, nebo máte-li podezření, že vyzařování způsobuje chybné výsledky při práci s citlivými měřicími přístroji, je možno se obrátit na Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

 

Měřicí přístroje
Až dosud jsme byli odkázáni na drahou měřicí techniku, ceny měřicí aparatury dosahují až milion korun. Jedná se převážně o speciální analyzátory, monitorovací přijímače atd. Nejznámější jsou výrobky firmy Rohde & Schwarz. Těmito přístroji jsou vybavena pracoviště, která mají právo vydávat certifikované protokoly o výsledcích měření EMP.

Vývoj v posledních dvou letech zaznamenal značný technologický pokrok, což vedlo ke snížení cen a tím se otevřela dostupnost i pro širší okruh zájemců. Tak např. v Německu se vyrábí kombinovaný měřicí přístroj intenzity elektrických a magnetických střídavých polí od 5 Hz do 100 kHz. Jedná se o digitální analyzátor elektrosmogu. Výrobci tvrdí, že splňují Standard konstrukčně-biologické měřicí techniky. Ceny těchto přístrojů se pohybují něco málo přes 10 tisíc korun.

Třetí skupinou jsou měřicí přístroje, které bych charakterizoval jako indikátory elektrosmogu určené pro osobní ochranu před neionizujícím zářením. Ceny se pohybují pod 10 tisíc korun. Jedná se o:
 • přístroje pro měření intenzity vysokofrekvenčního elektromagnetického pole v rozsahu 1 MHz - 3 GHz (V/m);
 • přístroje pro měření intenzity magnetického pole v rozsahu do 100 Hz (μT).
Pro úplnost uvádím, že do skupiny těchto přístrojů patří i Geigerův přístroj pro měření ionizujícího záření. Tyto přístroje používají např. v Itálii k ověřování elektrosmogu ve školách, veřejných prostranstvích i domácnostech. Jakmile občan zjistí, že intenzita magnetického pole je větší než 0,20 μT, považuje to za zvýšené riziko ohrožení dětí (leukemie) a okamžitě žádá opatření po orgánech místní správy. Pokud zjistí, že intenzita vysokofrekvenčního elektromagnetického pole od vysílače VKV nebo základnových stanic GSM je větší než 6 V/m, podniknou občané nátlak na provozovatele VKV vysílačů, kterému je nařízeno provést příslušná opatření (viz známá kauza s vatikánskými vysílači v roce 2001).
 

Jak se posuzují zdravotní rizika EMP
Základním předpokladem pro objektivní hodnocení účinků EMP na lidský organismus je znalost výsledků měření fyzikálních veličin v daném prostředí. Výsledky měření se porovnávají s ukazateli (mezními hodnotami) přípustného zatížení organismu EMP. Pro úplnost je nutno uvést, že certifikovaným měřením v ČR se mimo hygienické služby zabývají akreditovaná pracoviště pro měření emisí EMC a dále Český telekomunikační úřad (ČTÚ) z pohledu ochrany radiového příjmu před rušením. Jak jsme již uvedli, vědci se stále nemohou dohodnout na jednoznačných limitech a navíc zájmové ekonomické skupiny, spolky a instituce vydávají vlastní ukazatele. (Podrobný rozbor této problematiky je uveden v č. 1/2003 časopisu Elektroinstalatér.)

V České republice je platné vládní nařízení č. 480/2000, které se odvolává na doporučení Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP). Nutno poznamenat, že některé státy toto doporučení neakceptovaly.

V následující tabulce 2 je uveden souhrn doporučených limitů ICNIRP.

 

 Evropský průmyslový kmitočetFrekvence základnových stanic mobilních telefonůFrekvence mikrovlnných trub
50 Hz50 Hz900 MHz1,8 GHz2,45 GHz
elektrické polemagnetické polevýkonová hustota výkonová hustota
kV/mμTW/m2W/m2W/m2
Limit expozice obyvatelstva51004,5910
Limit profesionální expozice1050022,54550
Tabulka 2 - Souhrn doporučených limitů ICNIRP*
* Hodnoty uvedené v tabulce jsou expozice celého těla. Podmínky měření jsou uvedeny v doporučení.

 


Před přijetím vládního nařízení č. 480/2000 bylo MZČR některými odborníky upozorňováno na to, že přijetím tohoto nařízení se mohou v budoucnu objevit u části populace vážné zdravotní problémy, a to z těchto důvodů:
 • limity jsou nastaveny velmi vysoko (dnes již víme, že podle potřeb mobilních telefonů), a to na hodnotu 41 - 58 V/m, což je přepočet výkonové hustoty 4,5 - 9 W/m2, viz tab. 2 ICNIRP (Limit expozice pro obyvatelstvo);
 • žádná odborná skupina, která se podílela na přípravě doporučení, se nezabývala ochranou proti dlouhodobému působení EMP z hlediska jeho zdravotních důsledků, např. leukemie u dětí;
 • nebere se ohled na senzitivní jedince, kteří činí asi 3 % populace, dále děti, staré a nemocné lidi včetně občanů kontraindikovaných na EMP;
 • dopady na ekologii.
Vládní nařízení je složitě koncipováno tak, že se nezjistí osobní odpovědnost v případě žalob za poškození zdraví. Hlavní hygienik ČR se odvolává na doporučení ICNIRP, ve kterém je však uvedeno, že dlouhodobé působení EMP z hlediska zdravotních důsledků, např. vzniku rakoviny, nebylo zkoumáno. Dnes, po dvou letech platnosti vládního nařízení, dochází k "neharmonizaci" s řadou elektrotechnických předpisů, týkajících se EMC (kde je povolena maximální úroveň 3 - 10 V), což si dále na konkrétním příkladu VKV vysílače budeme analyzovat. Praktický dopad pro obyvatelstvo je, že vládní nařízení umožňuje výstavbu vysílačů v husté zástavbě a způsobuje značné problémy s rušením rozhlasového i televizního vysílání včetně obav občanů z možného ohrožení zdraví.
 

Obavy veřejnosti z vysílačů
Nejvíce obav mají rodiče s malými dětmi, kteří žijí v těsné blízkosti vysílačů a jsou permanentně ozařováni (viz obr. 1).


Obr. 1. Jak vyzařuje mobilní vysílač

Podstata obav občanů spočívá zejména v tom, že jsou dnes ozařováni radiovými vysílači s amplitudovou modulací (AM) a frekvenční modulací (FM) vybudovanými v minulém století, tj. veřejnoprávní vysílání. Dnes se ale překotně staví privátní vysílače v pásmu VKV, a to v husté zástavbě, s výkonem 1 - 5 kW. Dále existuje síť TV vysílačů ze 60. let minulého století. K tomu jsou v současnosti budovány sítě tří mobilních operátorů GSM, základnové stanice, jejichž počty jdou do stovek až tisíců instalací v jednotlivých krajích. Ve stadiu zavádění je pak třetí generace UMTS (mobilní sítě) a připravuje se zavedení digitálního radiového a televizního vysílání. Tempo rozvoje bezdrátové komunikace na počátku 21. století jde tak rychle, že to, co v minulém století trvalo 80 let (výročí zahájení rozhlasu), se dnes realizuje za pět let (viz obr. 2).


Obr. 2 - Životnímu prostředí nevadí jen kouř z komínů

Vývoj v této oblasti z pohledu zdravotnictví sleduji víc než deset let a musím konstatovat, že ti biologové a lékaři, kteří vycházejí většinou z vlastní experimentální či klinické zkušenosti (označil bych je za nezávislé na ekonomických zájmech), došli k závěru, že trvalá expozice všech vysílačů by mohla v budoucnu při dlouhodobém působení na organismus způsobovat zdravotní problémy a doporučují jako bezpečný limit intenzity VF elektromagnetického pole maximálně 6 V/m.

Naopak druhá skupina vědců, jde často spíše o techniky, kteří biologickou a zdravotní problematiku znají jen teoreticky, zprostředkovaně a kuse, tvrdí, že bezpečný zdravotní limit je 28 - 58 V/m, a to v závislosti na frekvenci.

Proniknout do této problematiky není jednoduché. Proto si popíšeme typický příklad z běžné praxe, na kterém si objasníme všechny souvislosti s vyzařováním vysílače VKV.

Bydlíte-li v Praze, Brně, Pardubicích nebo ve větším městě, jednoho dne se vám stane, že několik desítek metrů od vašeho bydliště začne vysílat privátní rozhlasová stanice v pásmu VKV s výkonem 1 kW. Jak to poznáme? V mém případě, v Brně-Králově Poli na přenosných radiových přijímačích s teleskopickou anténou byl rušen příjem ČR 1 Radiožurnálu a část rozsahu VKV stupnice byla "přebuzena" tímto signálem. U nových přijímačů s digitálním laděním najdete novou stanici několikrát (až 8x). Problémy nastanou i s příjmem televize, máte-li venkovní anténu vybavenou širokopásmovým zesilovačem typu "matrace". Starosti se silným signálem měli i sousedé z oblastí Králova Pole a Žabovřesk, a to podle nasměrování antén až do 1,5 km od vys

 
pod obsahem
00
 
 
© ESHOP ELEDO s.r.o.