Kategorie produktů   

Naše firma se zabývá vývojem, výrobou a montáží řídících systémů pro čerpací jímky a řízení chodu čerpadel. Naše výrobky jsou certifikovány CE. Sestavujeme čerpací jímky z nejkvalitnějších komponentů. V oboru máme 22 let zkušeností a přes 20.000 realizací. Proto  neexperimentujeme,   ale dodáváme nejvyšší kvalitu pro bezproblémovou dlouholetou funkčnost.  

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky      

1 / Obecná ustanovení     
Tyto  „Všeobecné obchodní podmínky"   (dále jen obchodní podmínky) platí pro nákup v     
internetovém obchodě, který je součástí webových stránek     
https://www.tlakovakanalizace.cz. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a     
povinnosti prodávajícího, kterým je společnost ELEDO s.r.o., IČ: 27682111 Pěnčín 222, 79857     
Laškov, a kupujícího. Společnost prodávajícího je zapsaná v obchodním rejstříku pod     
spisovou značkou C 51719, vedenou u Krajského soudu v Brně. Veškeré smluvní vztahy jsou     
uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se     
vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a     
zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li kupujícím fyzická nebo právnická     
osoba podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona nebo státní     
instituce a organizace (dále jen „kupující podnikatel"), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají     
v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené obchodními     
podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.     

2 / Vymezení pojmů     
Dodavatel/prodávající   - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své     
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo     
prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.     
Spotřebitelská smlouva   - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními     
stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.     
Kupující spotřebitel   - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své     
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje     
výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo     
službami.     
Kupní smlouva   - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva     
je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem     
(závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi     
kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.     
Kupující podnikatel   - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své     
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.     

3 / Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách     
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami     
a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je     
kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má     
možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou     
součást uzavřené smlouvy.     
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či     
kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro obě strany srozumitelném jazyce. Uzavřená     
smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná     
třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy     
jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost     
před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní     
podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho     
internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.     

4 / Objednávka     
On-line objednávku zboží vytvoříte postupem, který je popsán v návodu jak nakupovat.     
Možnosti podání objednávky:     
·   využitím on-line formuláře na webových stránkách  https://www.tlakovakanalizace.cz v     
nákupním košíku     
·   telefonicky - naši pracovníci jsou Vám k dispozici na telefonním čísle +420 602581099     
od 8.00 do15:00 hod.     
·   e-mailem - objednávku můžete poslat na e-mailovou adresu eledo@post.cz     
Náležitosti objednávky     
U on-line objednávky je nutné vyplnit povinné údaje (políčka označená červenou hvězdičkou:     
·   jméno, příjmení, fakturační adresa, IČ, DIČ (v případě, že je kupující podnikatel)     
·   dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy     
·   telefonické spojení     
·   případné doplňující údaje (nejsou povinné)     
Po přijetí objednávky prodávajícím bude kupujícímu e-mailem odesláno  potvrzení o přijetí      
objednávky  . Toto "Potvrzení o přijetí objednávky" slouží prodávajícímu a kupujícímu k     
ověření a kontrole správnosti údajů. V případě, že v tomto potvrzení o přijetí objednávky     
nalezne kupující nějaké nesrovnalosti, neprodleně kontaktuje prodávajícího (viz. kontakty).     

5 / Objednávka a uzavření kupní smlouvy     
Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem      
potvrzení objednávky prodávajícím.   Podmínkou platnosti elektronické objednávky je     
vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí.     
Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku     
mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat     
kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 Občanského zákoníku.     
Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422     
Občanského zákoníku.     
Kupující může objednávku vytvořenou na internetu upravovat či měnit pouze telefonicky. V     
případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná     
objednávka závazná pro obě strany teprve okamžikem potvrzení změny objednávky     
prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již     
zboží vyrobil na základě původní objednávky zákazníka.     
V případě úplného zrušení již potvrzené objednávky kupujícím, a to i po výše zmíněné     
důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, může prodávající     
po kupujícím požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 30% z ceny zboží. Tento     
storno poplatek se neúčtuje v případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy dle §53     
odst. 7 občanského zákoníku. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na     
náhradu případně vzniklé škody.     
Objednávka, jakož i veškeré listiny související s právními úkony mezi prodávajícím a     
kupujícím podnikatelem musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 13a obch.zák.     
Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího po zaplacení celé kupní ceny a     
jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení celé kupní ceny majetkem prodávajícího.     

6 / Práva a povinnosti prodávajícího     
Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dodat objednané zboží na uvedenou     
adresu kupujícího, pokud nebude v kupní smlouvě uvedeno jinak. Při převzetí zásilky obdrží     
kupující se zbožím daňový doklad, dodací a záruční list a další, v kupní smlouvě uvedenou,     
dokumentaci.     
Prodávající má povinnost informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků,     
o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to potřebné, s ohledem na povahu výrobku,     
zajišťuje prodávající potřebné informace v písemném, srozumitelném návodu přiloženém k     
výrobku.     
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to     
písemně požádá.     
Prodávající má právo vypovědět (zrušit) kupní smlouvu, pokud kupující nesplní svůj závazek     
zaplatit kupní cenu a odebrat zboží.     
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:     
·   zboží se již nevyrábí nebo nedodává     
·   změnila se výrazným způsobem prodejní cena     
V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo     
telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného     
zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).     

7 / Práva a povinnosti kupujícího     
Kupující je povinen uvést pravdivé a úplné údaje vyžadované prodávajícím, které jsou     
nezbytné pro uzavření kupní smlouvy. V případě, že bude objednané zboží dodáno na místo     
určené kupujícím, je kupující povinen uvést přesnou a úplnou adresu místa dodání.     
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je     
kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.     
Kupující je povinen při převzetí překontrolovat stav zásilky. Kupující má právo odmítnout     
převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez     
zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu (doporučujeme sepsat s dopravcem     
zápis o škodě a tento zaslat prodávajícímu). V případě převzetí zásilky nemá kupující žádné     
nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu.     

8 / Odstoupení od smlouvy     
Zvýší-li se cena zboží oproti prodejní ceně uvedené v objednávce / kupní smlouvě, má     
kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.     
Kupující, který je spotřebitel, má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od     
kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží dle platného § 53, odst. 7 Občanského     
zákoníku. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží.     
Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu     
nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit písemnou formou, která     
zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.     
Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo     
opotřebení a s veškerým příslušenstvím a dokumentací zpět. Po obdržení vráceného zboží     
prodávající vrátí kupujícímu zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to     
nejpozději do 14 dnů od doručení vráceného zboží zpět prodávajícímu.     
Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za     
snížení hodnoty vraceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je     
takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení     
zboží.
Čepice z hygienických důvodů nevyměňujeme.
 
 
 
 
 


Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:      
·   na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato     
před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění     
·   na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu     
nezávisle na vůli prodávajícího     
·   na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího     
V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991     
Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Kupujícímu může být nabídnuta dohoda     
o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně     
vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek     
akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady kupujícího zpět. Prodávající     
je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.     

zásady vrácení zboží a peněz      
Zboží lze vrátit zpět nepoškozené do 10-ti dnů od objednání k dodavateli, přepravu zboží     
zpět k dodavateli zajišťuje odběratel sám, nebo může u dodavatele objednat dopravu, kterou     
zákazník později uhradí. Po obdržení bezvadně vráceného zboží vystaví dodavatel opravný     
daňový doklad, který odběratel potvrdí svým podpisem a uvede zde bankovní spojení na     
které chce částku vrátit a zašle zpět k dodavateli. Ten do 14 dnů provede vrácení částky za     
zboží na bankovní účet odběratele, pokud odběratel nemá účet tak poštovní poukázkou. Vrácení zboží lze oznámit buď telefonicky na tel č.602581099, nebo emailem na: eledo@post.cz.     

9 / Cena zboží     
Ceny zboží jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího. Jako cena při uzavření kupní     
smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v době uzavření kupní     
smlouvy. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech     
dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.     
V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě,     
může být požadována úhrada zálohy. Pokud nebude objednané zboží zákazníkem odebráno,     
bude vrácení zálohy poníženo o storno poplatek. Výše storno poplatku může být až 100% z     
uhrazené zálohy. Pokud není cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy, bude     
stanovena dohodou stran později, kdy v tomto případě má kupující spotřebitel povinnost do     
2 dnů od prokazatelného obdržení návrhu kupní ceny prodávajícím sdělit, zda sdělenou     
kupní cenu akceptuje či nikoliv. V případě, že kupující nesdělí ve výše stanovené lhůtě, zda     
sdělenou kupní cenu akceptuje či nikoliv, považuje se tento projev jako souhlas s cenou a s     
nabídkou prodávajícího.     
 


 
10 / Způsob a náklady na dodání     
Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující si volí způsob dodání zboží v     
objednávce (podrobně viz Dodací podmínky)     
Dodání na místo určení:     
Na základě požadavku kupujícího bude objednané zboží dodáno na určené místo za     
dohodnutých podmínek, které jsou součástí kupní smlouvy, a v předem dohodnutém     
termínu.     
Kupující je povinen zajistit převzetí zboží v předem dohodnutém termínu osobně, nebo     
pověřenou osobou, která se musí při převzetí zboží prokázat příslušným pověřením.     
Osobní odběr:     
Kupující si může zboží vyzvednout osobním odběrem v předem dohodnutém termínu, v sídle     
firmy ELEDO s.r.o., Pěnčín 222, Laškov. Osobní vyzvednutí musí avizovat telefonicky na tel     
čísle +420 602581099.     

11 / Platební podmínky     
Kupující si volí způsob úhrady v objednávce:     
 Platba na dobírku, která se realizuje dopravci (přepravní službě) připředání zboží.     
 Platba předem bankovním převodem v plné výši kupní ceny.     

12 / Záruční podmínky     
Běžná záruka na zboží je 24 měsíců, pokud není u uvedeno jinak.     
Záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na     
vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním.     
Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé chybnou montáží, užíváním výrobku a v rozporu s     
návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke     
kterému je určen.     

13 / Mimosoudní řešení sporů     
Spotřebitelé (kupující) jsou oprávněni využít k řešení sporů mimosoudního řízení. K řešení     
sporů je v takovém případě příslušná Česká obchodní inspekce. Internetové stránky České     
obchodní inspekce jsou následující:  http://www.coi.cz/    

14 / Závěrečná ustanovení     
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2018. Prodávající si     
vyhrazuje právo změnit Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění     

18/ Souhlas se zpracováním osobních údajů     
Uděluji tímto souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“), jak je uvedeno níže, a jejích zařazením do databáze společnosti ELEDO s.r.o., se sídlem v Pěnčíně 222, 79857, IČO: 27682111, zápis v OR, sp.zn.: 51719 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „Prodávající“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účelem mojí evidence, jako zákazníka Prodávajícího při objednání zboží Prodávajícího prostřednictvím uživatelského účtu.

Zpracovávané osobní údaje: Jméno a příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, telefonní a emailový kontakt.
 
 
 


Osobní údaje jsou získávány na základě vyplnění formuláře na webové stránce Prodávajícího při registraci uživatelského účtu.

Tento souhlas uděluji jako plně svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, popřípadě podnikající fyzická osoba. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem uděluji dobrovolně, a to na dobu do odvolání mého souhlasu, nejdéle však na dobu 5 let. 

Prodávající neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje na základě tohoto souhlasu třetí osobě bez mého souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a v elektronické podobě. Beru na vědomí, že Prodávající je správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím webové stránky Prodávajícího, zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu Prodávajícího, e-mail: eledo@post.cz, nebo zasláním na adresu sídla prodávajícího. Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu. 

Beru na vědomí, že mám právo:
 
 
 
  • požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů a Prodávající je povinen mi ji poskytnout. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;    
  • požadovat od Prodávajícího vysvětlení nebo požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud zjistím nebo se domnívám, že Prodávající provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování;    
  • se svými oprávněnými žádostmi se obracet na Prodávajícího, a pokud jim Prodávající nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však mohu obrátit i přímo;    
  • žádat Prodávajícího o aktualizaci svých osobních údajů;    
  • na zapomnění, poté co souhlas byl odvolán, jakož i právo na omezení, opravu a přístup;    
  • žádat Prodávajícího o výmaz, nebo pseudonymizaci svých osobních údajů.    

Prodávající a jeho pověřence pro ochranu osobních údajů lze v souvislosti s výše uvedeným kontaktovat:   
  • na adrese: ELEDO s.r.o., Pěnčín 222, 79857,    
  • e-mail: eledo@post.cz    
  • telefon: +420 602581099    
 
pod obsahem
00
 
 
© ESHOP ELEDO s.r.o.